Inhoud

Roadmap
2025 • 2035 • 2050

13 programma's naar een klimaatneutraal Leuven

The time is now. Nú moet de stap gezet worden van ‘doen wat kan’ naar ‘doen wat moet’. Dat impliceert een systemische verandering van de stad en de samenleving. Leuven heeft de ambitie en de verantwoordelijkheid om hierin een voortrekkersrol te spelen. De Roadmap 2025 · 2035 · 2050, opgesteld door Leuven 2030 en tal van experten, dient als leidraad om tegen 2050 het doel van een klimaatneutrale stad te realiseren. Dat deze uitdaging op véle schouders dient te worden gelegd, is meer dan ooit duidelijk. Daarom startte in september 2019 een professioneel team van programmaverantwoordelijken, die dit unieke plan zullen omzetten naar verdere concrete actie en impact op het terrein.

Renoveren & Bouwen

Woningen renoveren

01

Het energieverbruik van onze woningen is verantwoordelijk voor ongeveer 1/8ste van de Leuvense . Een van de grootste uitdagingen ligt dus in het veel sneller renoveren (of vervangen) van de bestaande woningen. Momenteel is de renovatiegraad in Leuven net geen 1%, dat wil zeggen dat er jaarlijks ongeveer één woning per honderd woningen wordt gerenoveerd. Dit percentage willen we de komende jaren zien groeien tot minstens 3%. Uiteindelijk is het streefdoel om jaarlijks 1000 woningen te renoveren tot energiezuinige woonsten. De energie die dan nog nodig zal zijn voor het verwarmen en koelen van die woningen, en voor hun elektriciteitsverbruik, zal afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en bodem. Deze uitdaging vindt haar plaats onder programma 7 – groene energie opwekken.

Een duurzaam gerenoveerde woning heeft veel voordelen (een lagere energiefactuur, een hoger wooncomfort en een hogere vastgoedwaarde), maar de werken zijn complex. Woningeigenaars zijn met tienduizenden in Leuven en niet iedereen heeft de capaciteit, kennis of interesse om zijn/haar woning aan te pakken. Daarom focust het programma ‘woningen renoveren’ zich sterk op het actief benaderen en ondersteunen van woningeigenaars. Op die manier kan elke Leuvenaar met verbouwingsplannen gericht advies over energiemaatregelen in zijn of haar woning ontvangen. Daarnaast wordt ook samengewerkt met de bouwsector om de geplande versnelling van de renovaties ook hier voor te bereiden. Collectieve woningrenovatieprojecten waarbij een hele stadswijk in één groot project kan worden gerenoveerd (wat extra voordelen kan opleveren), en de sector van de huurwoningen hebben een eigen, specifieke aanpak nodig.

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd om mee te werken aan dit programma? Contacteer een van de programmaverantwoordelijken.


7 wervenMet deze klimaatwerven gaan we dit programma realiseren

 • Werf 01

  Benaderen van private eigenaars van woongebouwen

 • Werf 02

  Geven van renovatieadviezen voor woongebouwen

 • Werf 03

  Aanpassen regelgeving over & financiering van energierenovatie woongebouwen

 • Werf 04

  Renovatie van sociale huurwoningen

 • Werf 05

  Collectieve woningrenovaties

 • Werf 06

  Renovatie van private woongebouwen op individuele basis

 • Werf 07

  Energieverbruik installaties en apparaten in woongebouwen aanpakken


Download programma 1: Woningen renoveren met een volledige beschrijving van alle werven.

PDF • 956kb • 14 pagina'sDownload

Geïnteresseerd in de volledige roadmap?

PDF • 9MB • 182 pagina'sDownload
Renoveren & Bouwen

Niet-woningen renoveren

02

Het verwarmen van niet-woningen zoals kantoren, scholen of ziekenhuizen, en hun elektriciteitsverbruik, is verantwoordelijk voor ongeveer 1/8ste van de Leuvense . Een belangrijke uitdaging van de Leuvense klimaattransitie is dan ook om de verwarmings- en koelingsbehoefte van deze gebouwen drastisch te verminderen. Maar ook op het vlak van (elektrische) installaties – denk aan verlichtingssystemen, elektronica,… – zijn er grote winsten te boeken. In het programma ‘niet-woningen renoveren’ wordt een aanpak uitgezet om gebouweigenaars van deze doorgaans grote gebouwen, te benaderen en te ondersteunen: in gezamenlijke of individuele projecten. Vele van die grote eigenaars, zoals Stad Leuven, KU Leuven, UZ Leuven en imec, zijn stichtend lid van de vzw Leuven 2030: zij engageren zich tot een versnelde inspanning en spelen een voorbeeldrol in de klimaattransitie.

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd om mee te werken aan dit programma? Contacteer de programmaverantwoordelijke.


9 wervenMet deze klimaatwerven gaan we dit programma realiseren

 • Werf 08

  Renovatie patrimonium van de grote gebouweigenaars

 • Werf 09

  Renovatie van de (andere) energie-intensieve gebouwen

 • Werf 10

  Pilootwijken voor de niet-residentiële sector

 • Werf 11

  Benadering overige niet-residentiële gebouwen

 • Werf 12

  Renovatieadviezen voor overige niet-residentiële gebouwen

 • Werf 13

  Aangepaste regelgeving en financiering voor energierenovatie van niet-residentiële gebouwen

 • Werf 14

  Individuele niet-residentiële gebouwen renoveren

 • Werf 15

  Aanpassing vaste apparaten in grote niet-woongebouwen

 • Werf 16

  Aanpassen gedrag & gebruik apparaten in de niet-residentiële sector


Download programma 2: Niet-woningen renoveren met een volledige beschrijving van alle werven.

PDF • 651kb • 12 pagina'sDownload

Geïnteresseerd in de volledige roadmap?

PDF • 9MB • 182 pagina'sDownload
Renoveren & Bouwen

Nieuwe gebouwen klimaatneutraal bouwen

03

Elk nieuw gebouw dat vandaag wordt gebouwd en nog gebruik maakt van de verbranding van fossiele brandstoffen (zoals gas) om haar verwarming en koeling en haar elektriciteitsgebruik te garanderen, maakt de uitdaging om te komen tot een klimaatneutrale stad alleen maar groter. In het ideale geval is alle nieuwbouw in staat om het comfort te garanderen onafhankelijk van fossiele brandstoffen. Daarom is het essentieel dat alle nieuwbouw wordt gebouwd met de meest duurzame en energiezuinigste systemen voor isolatie, luchtdichtheid, ventilatie, verwarming en koeling. De vraag naar verwarming, koeling en elektriciteit die in een efficiënt en goed geïsoleerd gebouw overblijft, kunnen we dan invullen met hernieuwbare energie.

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd om mee te werken aan dit programma? Contacteer de programmaverantwoordelijke.


3 wervenMet deze klimaatwerven gaan we dit programma realiseren

 • Werf 17

  Regelgeving voor nieuwe gebouwen

 • Werf 18

  BEN-nieuwbouw slim ontwerpen

 • Werf 19

  Duurzame en klimaatneutrale bouwmaterialen


Download programma 3: Nieuwe gebouwen klimaatneutraal bouwen met een volledige beschrijving van alle werven.

PDF • 711kb • 8 pagina'sDownload

Geïnteresseerd in de volledige roadmap?

PDF • 9MB • 182 pagina'sDownload
Duurzame mobiliteit

Efficiënter omgaan met de ruimte in de Leuvense stadsregio

04

Als we werk willen maken van de omslag naar duurzame mobiliteit, is het nodig om de behoefte aan verplaatsingen te doen dalen. Door efficiënter om te gaan met de ruimte in de Leuvense stadsregio kunnen méér mensen in of dichtbij de stad wonen en in nabijheid van de belangrijkste diensten (school, winkels, ontspanning, horeca), hetgeen hun vraag naar mobiliteit beperkt. Grote woonprojecten en bedrijven worden voorzien op plaatsen waar verschillende, zo duurzaam mogelijke transportmogelijkheden beschikbaar zijn: trein, bus, (deel)fiets, … Daarnaast wordt er een goede verweving van verschillende functies nagestreefd zodat stadswijken met énkel een woonfunctie zonder ondersteunende functies in de nabije omgeving worden vermeden.

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd om mee te werken aan dit programma? Contacteer de programmaverantwoordelijke.


6 wervenMet deze klimaatwerven gaan we dit programma realiseren

 • Werf 20

  Het bestaande patrimonium beter benutten

 • Werf 21

  Stadsregionaal ruimtelijk beleid

 • Werf 22

  Verdichting en verweving

 • Werf 23

  Clusteren van attractoren rond OV-knopen

 • Werf 24

  Afbouw van de periferisering in Oost-Brabant

 • Werf 25

  Activiteiten anders organiseren


Download programma 4: Efficiënter omgaan met de ruimte in de Leuvense stadsregio met een volledige beschrijving van alle werven.

PDF • 766kb • 10 pagina'sDownload

Geïnteresseerd in de volledige roadmap?

PDF • 9MB • 182 pagina'sDownload
Duurzame mobiliteit

Omslag naar duurzame vervoerswijzen

05

Een belangrijke pijler voor de omslag naar duurzame vervoerswijzen, is de realisatie van een modal shift. Modal shift is de term voor verandering van vervoerswijze, bijvoorbeeld van transport met de auto naar transport met de fiets. Om het doel van een klimaatneutrale stad waar te maken, is een verdubbeling van het aantal fietsers en gebruikers van openbaar vervoer tussen 2010 en 2030 nodig. Op die manier reduceren we het aantal autoverplaatsingen met 20%.

De omslag naar een duurzame mobiliteit is erg complex want het vraagt een gedragsverandering van een groot deel van de Leuvense inwoners en bezoekers, maar ook van leveranciers en transporteurs. De betrokken overheden dienen hiervoor dan ook belangrijke maatregelen te nemen op korte termijn. Denk maar aan verkeersluwe centra, verkeersveilige wijken en schoolomgevingen; veilige en comfortabele fietsinfrastructuur; een lage-emissiezone, duurzaam goederentransport en duurzame stadsdistributie;…

Tussen 5 en 10% van de Leuvense is afkomstig van onze vliegverplaatsingen. Ook hier is een grote CO₂e-winst te boeken.

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd om mee te werken aan dit programma? Contacteer een van de programmaverantwoordelijken.


10 wervenMet deze klimaatwerven gaan we dit programma realiseren

 • Werf 26

  Uitbouw van een geïntegreerd mobiliteitsbeleid

 • Werf 27

  Autoluwe binnenstad, wijken en schoolomgevingen

 • Werf 28

  Faciliteren van verplaatsingen te voet

 • Werf 29

  Vergroten van het fietsgebruik

 • Werf 30

  Vergroten van het OV-gebruik

 • Werf 31

  Deelmobiliteit uitbouwen

 • Werf 32

  Autoverkeer ontmoedigen en het parkeerbeleid verscherpen

 • Werf 33

  Duurzamer goederentransport faciliteren en stimuleren

 • Werf 34

  Afbouw van de vliegverplaatsingen

 • Werf 35

  Monitoring van de verplaatsingen


Download programma 5: Omslag naar duurzame vervoerswijzen met een volledige beschrijving van alle werven.

PDF • 538kb • 16 pagina'sDownload

Geïnteresseerd in de volledige roadmap?

PDF • 9MB • 182 pagina'sDownload
Duurzame mobiliteit

Het Leuvense vervoer vergroenen

06

Duurzame mobiliteit is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen. Tegen 2035 dienen daarom alle voertuigen in Leuven emissievrij te rijden. Stadsbussen willen we graag al in 2025 elektrisch. Een uitgebreid netwerk van oplaadpunten voor deze voertuigen is uiteraard essentieel, evenals een uitdoofbeleid voor fossiel gedreven voertuigen. Elektrische fietsen, steps, deelauto’s, ... vormen ook een essentieel onderdeel van een versnelde omslag naar duurzame vormen van mobiliteit.

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd om mee te werken aan dit programma? Contacteer een van de programmaverantwoordelijken.


3 wervenMet deze klimaatwerven gaan we dit programma realiseren

 • Werf 36

  Netwerk van elektrische laadpunten

 • Werf 37

  Elektrische personenwagens

 • Werf 38

  Vergroening van bussen en vrachtwagens


Download programma 6: Het Leuvense vervoer vergroenen met een volledige beschrijving van alle werven.

PDF • 422kb • 6 pagina'sDownload

Geïnteresseerd in de volledige roadmap?

PDF • 9MB • 182 pagina'sDownload
Groene energie

Groene energie opwekken

07

Om de klimaattransitie mogelijk te maken, is het nodig dat de Leuvense samenleving zoveel mogelijk groene energie zelf opwekt. Dit kan op eigen grondgebied, dankzij samenwerkingen met de buurgemeenten of door zelf mee te investeren in groene stroom en warmte elders in België. Hiervoor is nog heel wat ondersteuning en facilitering nodig, zoals aanpassing van regelgeving en fiscaliteit. Het heeft echter geen zin om hierop te wachten: heel wat stappen, zoals het inzetten op zonne- en windenergie of het uitbouwen van strategieën die per wijk de energietransitie aanpakken, kunnen nu al worden gezet of minstens voorbereid.

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd om mee te werken aan dit programma? Contacteer een van de programmaverantwoordelijken.


9 wervenMet deze klimaatwerven gaan we dit programma realiseren

 • Werf 39

  Ondersteuning en facilitering van de energietransitie

 • Werf 40

  Wijkgebonden energiestrategie voor Leuven

 • Werf 41

  Hernieuwbare warmte op gebouwniveau

 • Werf 42

  Collectieve warmteproductie

 • Werf 43

  Lokale biomassa voor energieproductie

 • Werf 44

  Warmtedistributie

 • Werf 45

  Fotovoltaïsche productie

 • Werf 46

  Windturbines

 • Werf 47

  Lokale elektriciteitsdistributie en -opslag


Download programma 7: Groene energie opwekken met een volledige beschrijving van alle werven.

PDF • 601kb • 14 pagina'sDownload

Geïnteresseerd in de volledige roadmap?

PDF • 9MB • 182 pagina'sDownload
Duurzame consumptie

Duurzaam en gezond eten

08

Voor voeding is er een sterke overlap tussen duurzaamheid en gezondheid. Gezonde voeding, met een verantwoorde verhouding tussen dierlijke en plantaardige voeding, heeft ook een lagere klimaatimpact. Meer inzetten op seizoensgebonden voeding, die lokaal geproduceerd wordt waar dat kan op een energiezuinige manier (zowel door de professionele landbouwers als via collectieve projecten), is dan ook een must. Via samenwerkingen met KU Leuven en andere kennisinstellingen en organisaties kunnen we innovatie voor duurzame landbouw en voeding stimuleren.

Om dit voedingspatroon maximaal te promoten, moeten we naast inzetten op campagnes ook een omgeving creëren die betaalbare, gezonde en duurzame voeding stimuleert in supermarkten, scholen, bedrijven, zorginstellingen,… . Daarnaast is het belangrijk om via charters en actieplannen, voor de grootste actoren uit de sector, voedselverspilling en verpakkingsmateriaal voor voedingsproducten aan te pakken.

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd om mee te werken aan dit programma? Contacteer de programmaverantwoordelijke.


5 wervenMet deze klimaatwerven gaan we dit programma realiseren

 • Werf 48

  Promoten van duurzame en gezonde voeding

 • Werf 49

  Minder voedselverspilling en verpakkingsmaterialen bij voedingsproducten

 • Werf 50

  Vergroten van de participatieve, duurzame voedselproductie in de stadsregio Leuven

 • Werf 51

  Verhogen eco-efficiëntie van voedselproductie

 • Werf 52

  Stimuleren van innovatie voor duurzame landbouw en voeding


Download programma 8: Duurzaam en gezond eten met een volledige beschrijving van alle werven.

PDF • 938kb • 10 pagina'sDownload

Geïnteresseerd in de volledige roadmap?

PDF • 9MB • 182 pagina'sDownload
Duurzame consumptie

Leuven Circulair

09

We leven in een wereld waarin het weggooien van materialen, onze grondstoffen, de normaalste zaak van de wereld is. Veel materialen, waar eigenlijk best nog veel mee te doen is, belanden op de steeds groter wordende afvalberg. Het produceren en verwerken van deze materialen zorgt voor een groot aandeel in de Leuvense CO₂-uitstoot. In plaats van het storten en verbranden van dit ‘afval’ kunnen we deze materialen eigenlijk perfect hergebruiken. Op dit moment functioneert een stad vaak nog vooral als een lineair systeem. Er gaan verschillende stromen, zoals biomassa (voedsel, hout, …), energie (fossiele brandstoffen, …), mineralen (metalen, bouwmaterialen, …), water (drinkwater, …) en afgewerkte goederen de stad in. Deze worden omgezet in infrastructuur zoals gebouwen of in allerlei producten. Vervolgens ontstaan er uitgaande stromen zoals warmteoverschotten, afvalstromen, producten, … In zo’n lineair systeem gaan er dus heel wat kostbare grondstoffen verloren.

Als je echter naar een stad kijkt als een soort bibliotheek van materialen, dan kijk je ineens ook anders naar een gebouw. Materialen in je stad houden, ze terughalen uit infrastructuur alsof de stad een ‘mijn’ is of op korte afstand van je stad produceren, zorgt ervoor dat er veel minder grondstoffen verloren gaan. Zo kunnen we gecreëerde waarde in onze stad houden en zijn we minder afhankelijk van anderen. Het alternatief voor een stad als een lineair systeem is dus een circulaire stad. Een circulaire stad is een belangrijke hefboom om de Leuvense voetafdruk te verkleinen en om minder broeikasgassen te produceren.

In het nastreven van een circulaire stad komen heel wat elementen samen: energie zoveel mogelijk lokaal produceren, voedsel zoveel mogelijk lokaal produceren, compact en aanpasbaar bouwen, delen van kennis en data, kiezen voor duurzame mobiliteit, bewaren van water, ontwikkelen van een robuust netwerk van groene elementen, stimuleren van delen, repareren, hergebruik en recyclage, stimuleren van vernieuwende circulaire ondernemers en werkgelegenheid, verankeren van circulair denken in het algemeen beleid van de lokale overheid, ...

Leuven 2030 en stad Leuven slaan de hand in elkaar om Leuven de volgende jaren stap voor stap omvormen tot circulaire stad. We kiezen voluit voor een circulaire toekomst die enorm veel kansen biedt op vlak van economische en maatschappelijke innovatie.

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd om mee te werken aan dit programma? Contacteer de programmaverantwoordelijke.


5 wervenMet deze klimaatwerven gaan we dit programma realiseren

 • Werf 53

  Circulair ondernemen in Leuven

 • Werf 54

  Circulair Bouwen

 • Werf 55

  Herstellen, delen en hergebruiken

 • Werf 56

  Duurzaam en circulair consumeren

 • Werf 57

  Kennis ontwikkelen en circulaire principes duurzaam verankeren in het beleid


Download programma 9: Leuven Circulair met een volledige beschrijving van alle werven.

PDF • 1455kb • 12 pagina'sDownload

Geïnteresseerd in de volledige roadmap?

PDF • 9MB • 182 pagina'sDownload
Een groen en veerkrachtig leuven

Groene en veerkrachtige ruimte

10

Planten, water en de natuur in het algemeen spelen een heel belangrijke rol in een klimaatneutrale toekomst. Planten nemen niet enkel CO₂ op uit de lucht, maar brengen nog een aantal andere voordelen met zich mee. Planten en bomen hebben bijvoorbeeld een positief effect op onze gezondheid, onder andere doordat zij de luchtkwaliteit bevorderen.

Een grote uitdaging voor de klimaattransitie is om Leuven maximaal te vergroenen zodat de stad een grotere weerstand heeft bij hevige regenval en droogte. Dit kan dankzij het aanplanten en beschermen van bomen en de realisatie van nieuwe groene ruimtes in en buiten de stad, op publiek en privaat terrein. Door netto geen open ruimte meer te bebouwen of te verharden zonder compensatie en bestaande bebouwing in perifere locaties af te bouwen tegen 2030, kan Leuven het ruimtebeslag verminderen.

Idealiter is de betonstop in Leuven al in 2025 een feit. Door het gebruik van donkere materialen zoals asfalt en baksteen, die veel warmte vasthouden, ligt de temperatuur in onze dichtbebouwde stad hoger dan op het groenere platteland. Om dit hitte-eilandeffect tegen te gaan is het, naast bovenstaande maatregelen, ook belangrijk om te zorgen voor voldoende kwaliteitsvolle waterlopen in de stad. Stromend water tempert het hitte-eilandeffect door veel warmte op te nemen en de stad uit te voeren. Ook het vergroenen van versteende ruimtes (pleinen, parkeerterreinen, speelplaatsen,…) en gebouwen (groendaken, gevelgroen,…) draagt bij aan een groene en veerkrachtige stad. Op die manier vergroten we bovendien de biodiversiteit in de reeds gebouwde ruimtes.

Daarnaast zet Leuven waar mogelijk in de toekomst best in op de afvang en opslag van CO₂ (in biomassa of bodem) en proefprojecten voor innovatieve technieken om CO₂ uit de atmosfeer op te slaan in materialen.

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd om mee te werken aan dit programma? Contacteer de programmaverantwoordelijke.


6 wervenMet deze klimaatwerven gaan we dit programma realiseren

 • Werf 59

  Ruimtebeslag verminderen

 • Werf 60

  Leuven maximaal vergroenen

 • Werf 61

  Biodiversiteit in de gebouwde ruimte

 • Werf 62

  CO₂-afvang en -opslag

 • Werf 63

  Hitte-eilandeffect tegengaan

 • Werf 64

  Klimaatrobuustheid bij hevige regenval en droogte


Download programma 10: Groene en veerkrachtige ruimte met een volledige beschrijving van alle werven.

PDF • 842kb • 12 pagina'sDownload

Geïnteresseerd in de volledige roadmap?

PDF • 9MB • 182 pagina'sDownload
De klimaattransitie mogelijk maken

Governance en financiering

11

Leuven 2030 intensiveert de samenwerking met huidige en nieuwe stakeholders om de Leuvense klimaattransitie te versnellen. Een samenwerking met de buurgemeenten en zelfs de regio rond bovenlokale klimaatthema’s zoals mobiliteit, energie en voeding is zeer aangeraden.

Vzw Leuven 2030 ondersteunt de opstart of de opschaling van de programma’s en bijhorende klimaatwerven in de Roadmap, door programmaverantwoordelijken en werfleiders in te zetten en stakeholders aan te spreken en samen te brengen. Daarnaast zal Leuven 2030 zelf ook een aantal programma’s en klimaatwerven trekken. Erover waken dat deze talrijke programmaverantwoordelijken en teams over de nodige informatie beschikken, de nodige ruimte vinden, ontzorgd worden, ... is een grote uitdaging op zich die onder dit programma wordt aangegaan.

De klimaattransitie heeft een grote financiële impact. Investeringen op korte termijn voorkomen dat de kosten in de toekomst nog veel hoger zullen oplopen. Een ruwe inschatting spreekt over een nodige jaarlijkse investering van zo’n 350 miljoen euro om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken tegen 2050. Dit vergt geld dat er in grote mate al ís, maar niet gespendeerd wordt aan wat een klimaattoekomst dichterbij brengt. Daarnaast kunnen verschillende instrumenten worden ingezet om de investeringen te helpen dragen: een Leuvens klimaatfonds, ESCO’s, energiecoöperaties, divesteringen, …

De klimaattransitie zorgt bovendien voor een nieuwe economische dynamiek doordat bestaande en nieuwe innovatieve bedrijven inspelen op de klimaatuitdagingen.

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd om mee te werken aan dit programma? Contacteer de programmaverantwoordelijke.


8 wervenMet deze klimaatwerven gaan we dit programma realiseren

 • Werf 65

  De samenwerking tussen actoren intensiveren

 • Werf 66

  Een slagkrachtig en integraal stedelijk klimaatbeleid

 • Werf 67

  Intergemeentelijke samenwerking in de Leuvense stadsregio

 • Werf 68

  Samenwerken met hogere overheden

 • Werf 69

  Duurzaam ondernemen

 • Werf 70

  Klimaatgericht innovatief ondernemerschap

 • Werf 71

  Innovatieve financieringsmechanismen

 • Werf 72

  Vzw Leuven 2030 structureel uitbouwen


Download programma 11: Governance en financiering met een volledige beschrijving van alle werven.

PDF • 642kb • 12 pagina'sDownload

Geïnteresseerd in de volledige roadmap?

PDF • 9MB • 182 pagina'sDownload
De klimaattransitie mogelijk maken

Iedereen betrekken in de klimaattransitie

12

Om de Roadmap gerealiseerd te krijgen, is een breed draagvlak voor haar ambities cruciaal. Dit vereist een permanente, stadsbrede sensibilisering over het belang van klimaatmaatregelen. Daarbij is er niet enkel aandacht nodig voor de uitdagingen en de reeds behaalde successen, maar ook voor de meerwaarde van een klimaatneutrale stad voor iedereen in de maatschappij: overheden, bedrijven, kennisinstellingen, burgers en investeerders. Er moet ingezet worden op goed toegankelijke informatie voor iedereen die zelf actie wil ondernemen, maar ook op doelgroepgerichte communicatie die meer mensen bij het klimaatverhaal betrekt en tot actie aanzet. Jongeren, de Leuvenaars van de toekomst, krijgen daarbij bijzondere aandacht.

Vzw Leuven 2030 heeft de ambitie om verder uit te groeien tot een stadsbrede organisatie, die de hele Leuvense gemeenschap aanspreekt. We verzamelden reeds heel wat Leuvense actoren in een breed maatschappelijk samenwerkingsverband, maar hebben de ambitie om verder te groeien op vlak van capaciteit, middelen en netwerk om nog meer bekendheid te vergaren. We willen onze leden sterker aanmoedigen om concrete klimaatplannen op te maken of te actualiseren, deze in te schrijven in de ambities uit deze Roadmap en er ook consequent naar te handelen.

De klimaattransitie is pas écht duurzaam als ze iedereen aan boord kan nemen en houden, ook de maatschappelijk kwetsbare groepen. De sociale rechtvaardigheid van alle werven uit deze Roadmap is essentieel en moet voortdurend getoetst worden. Waar nodig zijn bijkomende maatregelen nodig, bijvoorbeeld om de betaalbaarheid van woningen te garanderen en mobiliteits- of energiearmoede tegen te gaan.

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd om mee te werken aan dit programma? Contacteer een van de programmaverantwoordelijken.


4 wervenMet deze klimaatwerven gaan we dit programma realiseren

 • Werf 73

  Het partnerschap versterken & participatief werken

 • Werf 74

  Brede maar gedifferentieerde sensibilisering

 • Werf 75

  Jongeren mee-krijgen

 • Werf 76

  Sociale rechtvaardigheid van klimaatmaatregelen


Download programma 12: Iedereen betrekken in de klimaattransitie met een volledige beschrijving van alle werven.

PDF • 628kb • 8 pagina'sDownload

Geïnteresseerd in de volledige roadmap?

PDF • 9MB • 182 pagina'sDownload
De klimaattransitie mogelijk maken

Kennisopbouw en monitoring

13

Kennisopbouw, kennisdeling en monitoring zijn essentieel om het pad van de Roadmap te blijven bewaken en een continu leerproces te garanderen. Deze Roadmap is een momentopname, gebaseerd op de huidige stand van de kennis en inzichten. Voor heel wat thema’s is er bovendien nog nood aan bijkomend onderzoek en nieuwe pilootprojecten. De uitrol van de Roadmap is zelf ook een leertraject: niet alleen voor Leuven, maar ook voor andere steden en gemeenten in en buiten Vlaanderen die aan Leuven een voorbeeld kunnen nemen. De impact en de doeltreffendheid van de maatregelen, maar ook de organisatie van de klimaattransitie, zal in dat traject continu worden geëvalueerd en geoptimaliseerd. Een voortdurende aandacht voor innovaties en nieuwe inzichten uit binnen- en buitenland moet verzekeren dat nieuwe oplossingen niet over het hoofd worden gezien.

Leuven, een stad die innovatie en kennisopbouw diep in haar DNA draagt, zal een voorlopersrol in de klimaattransitie opnemen. Door eigen onderzoek en innovatie, via de universiteit, de talrijke kennispartners in de stad, de vzw Leuven 2030 en Leuven MindGate, kan Leuven zelf actief bijdragen aan de kennisopbouw. Monitoring en een correcte rapportering van de reële wordt cruciaal om de voortgang van de klimaattransitie te kunnen opvolgen. Welke resultaten worden geboekt? Welke stakeholders werden al bereikt? Waar loopt het goed en minder goed? Met deze inzichten wordt de Roadmap een ‘levend document’, dat de volgende jaren stelselmatig zal worden geactualiseerd, gedreven door de monitoring en verrijkt met nieuwe inzichten.

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd om mee te werken aan dit programma? Contacteer de programmaverantwoordelijke.


4 wervenMet deze klimaatwerven gaan we dit programma realiseren

 • Werf 77

  Dataverzameling en monitoring

 • Werf 78

  Kennisopbouw en onderzoek

 • Werf 79

  Kennisdeling

 • Werf 80

  Actualisatie van de Roadmap


Download programma 13: Kennisopbouw en monitoring met een volledige beschrijving van alle werven.

PDF • 586kb • 8 pagina'sDownload

Geïnteresseerd in de volledige roadmap?

PDF • 9MB • 182 pagina'sDownload

Waarom deze roadmap?

De voorbije jaren organiseerde of ondersteunde Leuven 2030 verschillende projecten en initiatieven die bijdragen aan een duurzame toekomst met minder uitstoot. Ondanks de mooie inzet van de Leuvense samenleving, geeft onze CO₂-monitoring aan dat de CO₂-emissies in Leuven niet snel genoeg dalen om een klimaatneutrale toekomst waar te maken. Hoog tijd om een versnelling hoger te schakelen! Leuven 2030 heeft daarom, samen met een grote groep experten uit uiteenlopende disciplines, een Roadmap opgesteld. Die Roadmap 2025 · 2035 · 2050 laat zien voor welke grote uitdagingen we staan en toont een tijdlijn met de noodzakelijke stappen tegen 2025, 2035 en 2050 om het doel van een klimaatneutrale stad te realiseren. In de Roadmap is een cruciale rol weggelegd voor iedere inwoner, ieder bedrijf, iedere kennisinstelling en iedere overheid. Hun inzet, zowel individueel als in samenwerking, is cruciaal om naar een gezond, leefbaar en klimaatneutraal Leuven te kunnen evolueren.

Hoe zetten we deze Roadmap om in de praktijk?

Om een ambitieus plan als deze Roadmap om te zetten in de praktijk kan niets aan het toeval overgelaten worden en is de inzet van vele partners noodzakelijk. Daarom werd voor elk van de 13 programma’s in de Roadmap een programmaverantwoordelijke aangesteld die, alleen of in duo, de uitbouw van een of meerdere programma’s zal ondersteunen. Hij/zij doet dit in de eerste plaats door op zoek te gaan naar werfleiders en partners om samen te werken op elk van de klimaatwerven in zijn/haar programma. Daarnaast ondersteunen de programmaverantwoordelijken deze samenwerkingsverbanden in het uitwerken van actie- en investeringsprogramma’s en in het omzetten van de geformuleerde doelstellingen naar concrete actie en impact op het terrein.

Voor de uitbouw van de programma’s maakt Leuven 2030 zo veel mogelijk gebruik van de expertise binnen het eigen netwerk. Verschillende partners als Stad Leuven, KU Leuven, Fluvius, Provincie Vlaams-Brabant, Rikolto, Kamp C, … hebben nu reeds – hetzij gratis, hetzij tegen vergoeding – sterke profielen vrijgemaakt om de 13 programma’s uit de startblokken te laten schieten. We rekenen erop om in de toekomst nog meer expertise uit ons netwerk te kunnen aanspreken.

Colofon

Expertengroep

Deze Roadmap is tot stand gekomen dankzij de gewaardeerde bijdrage van een grote groep Leuvense experten. Hun bijdrage impliceert niet noodzakelijk dat zij deze Roadmap integraal onderschrijven. Ze hebben in eigen naam bijgedragen en niet in naam van hun organisatie.

Annemie Geeraerd (KU Leuven), Bart Muys (KU Leuven, RvD), Bart Vercoutere (VHM, Bringme, RvD, DC), Bert Smits (Tweeperenboom), Bruno Motten (KU Leuven), Bruno Verbeeck (Ecolife), Daan Van Tassel (Stad Leuven), David Martens (Efika Engineering cvba, RvB), Denise Jacobs (Futureproofed), Dirk Vansintjan (Ecopower), Dries Capelle (Stad Leuven), Dries Vleugels (Stad Leuven), Erik Béatse (Riso Vlaams-Brabant), Evelien Van Bockstal (Vectris), Geert De Pauw (Stad Leuven), Geert Vanhorebeek (Stad Leuven), Gert Engelen (Rikolto), Hanne Wouters (Leuven 2030 ), Ilse Premereur (Stad Leuven), Inge Pauwels (Dialoog vzw), Jan Aerts (Leuven 2030), Johan Van Reeth (BUUR, RvD, DC), Jurgen Wauman (ondernemer), Karel Van Acker (KU Leuven), Karen Allacker (KU Leuven), Karen De Geyndt (KU Leuven), Katleen Van den Broeck (HIVA), Katrien Barrat (C-Change), Katrien Rycken (Leuven 2030), Kris Bachus (Hiva), Kristine Verachtert (BUUR), Kristof Polfliet (Stad Leuven), Kurt Peeters (Stad Leuven), Lien Boogaerts (Stad Leuven), Liesbet Veroeveren (Stad Leuven), Luc Wittebolle (Suma consulting), Marielle Albert (Stad Leuven), Martin Hermy (KU Leuven), Michèle Jacobs (Leuven 2030), Miechel De Paep (BUUR), Miranda Maes (Needle), Nico Croes (Boondoggle), Patricia Schoolmeesters (Stad Leuven), Pepijn De Snijder (Karditsel bvba), Peter Tom Jones (KU Leuven), Peter Willem (Willem-Vereycken bvba), Philippe Cypers (Stad Leuven), Pieter Van Steenwegen (KU Leuven), Raf Ghijsen (UZ Leuven, RvD), Raf Van Hoorick (KU Leuven), Robin Ibens (Shaved Monkey), Sara Timmermans (KU Leuven), Serge de Gheldere (Futureproofed, RvB, DC), Stef Steyaert (Levuur cvba), Stefaan Saeys (KU Leuven, voorzitter RvB, DC), Steven Van Geertruyden (OCMW Leuven), Stijn De Jonge (KU Leuven, RvB), Stijn Neuteleers (UCL), Stijn Van Herck (Stad Leuven), Tessa Avermaete (KU Leuven), Tim Asperges (Stad Leuven), Tom Kimps (OCMW Leuven), Trui Steen (KU Leuven), Veronique Charlier (Stad Leuven), Wiet Vandaele (Stad Leuven, RvB, DC), Wouter Nilis (T’Jonck/Nilis ir-arch, RvD).

Coördinatie

Redactie

© vzw Leuven 2030 – BUUR cvba

Met dank aan

Deze Roadmap is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van AGSL

Design & development van deze Roadmap website